10.04.2016 | Экономика

Как участникам АТО получить от государства 300 тыс грн для постройки садового домика

Как участникам АТО получить от государства 300 тыс грн для постройки садового домика

Про затвердження Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі

ПРАВИЛА
надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі

1. Ці Правила визначають відповідно до Указу Президента України від 27 березня 1998 р. № 222 “Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі” умови і порядок надання фондами підтримки індивідуального житлового будівництва на селі (далі – фонди) пільгових довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі на виконання регіональних програм “Власний дім” і є основою для розроблення відповідних регіональних правил з урахуванням місцевих умов.

Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми “Державне пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників на будівництво (реконструкцію) та придбання житла” є Мінрегіон, а одержувачами бюджетних коштів – фонди.

I. Загальні положення

2. Терміни, що вживаються у цих Правилах, мають таке значення:

кредит – сума коштів або матеріальні ресурси у грошовому виразі, що надаються індивідуальним забудовникам за рахунок кредитних ресурсів фондів для фінансування спорудження житлових будинків з надвірними підсобними приміщеннями та добудови незавершених житлових будинків, реконструкції житла, спорудження інженерних мереж, підключення їх до існуючих комунікацій, а також придбання незавершеного будівництвом та готового житла за результатами оцінки, проведеної відповідно до законодавства, та його реконструкції (далі – об’єкт кредитування);

 

кошти на обслуговування кредиту – частина коштів з перерахованих на рахунки фондів від обсягу проведеного кредитування індивідуальних сільських забудовників, що спрямовується на витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням кредиту банківськими установами, та на витрати, пов’язані з утриманням фондів;

кредитний договір – укладений відповідно до цих Правил між фондом та індивідуальним забудовником (позичальником) договір, який визначає суму кредиту, умови надання кредиту позичальникові, погашення позичальником заборгованості за кредит та внесення плати за користування ним;

відділення фонду – представник фонду або його структурний підрозділ, якому фонд делегує частину своїх повноважень і прав у відносинах з юридичними і фізичними особами у процесі формування та використання кредитних ресурсів фонду.

3. Кредитування фондами будівництва житла на селі є прямим, адресним (цільовим), зворотним і здійснюється у межах наявних кредитних ресурсів фондів.

4. Позичальниками кредитів за рахунок кредитних ресурсів фондів можуть бути громадяни України, які постійно проживають (або переселилися для постійного проживання), будують об’єкти кредитування в сільській місцевості і працюють в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях сільського господарства, в особистих селянських господарствах, інших господарських формуваннях, що функціонують у сільській місцевості, соціальній сфері села, а також на підприємствах, в установах та організаціях переробних і обслуговуючих галузей агропромислового комплексу, навчальних закладах, закладах культури та охорони здоров’я, розташованих у межах району, а також особи, на яких поширюється діяпунктів 19 і 20 частини першої статті 6 та абзацу четвертого пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та громадяни України, які перебувають на обліку внутрішньо переміщених осіб (далі – індивідуальні забудовники).

Право одержання кредиту відповідно до цих Правил надається індивідуальному забудовникові тільки один раз.

Визначені у цих Правилах умови надання кредиту не поширюються на громадян України, які отримали на будівництво індивідуального житла позики, в тому числі банківські кредити, з пільгами за рахунок коштів бюджетів відповідно до інших нормативно-правових актів.

5. Фондами може здійснюватися страхування коштів кредитів відповідно до законодавства.

II. Умови надання кредиту індивідуальним забудовникам

6. Кредит індивідуальному забудовнику надається на термін до 20 років, а молодим сім’ям (подружжя, в якому вік чоловіка та дружини не перевищує 35 років) або неповним сім’ям (мати(батько) віком до 35 років) – до 30 років, з внесенням за користування ним плати у розмірі трьох відсотків річних.

Позичальник, який має трьох і більше дітей (у тому числі усиновлених та/або таких, що перебувають під його опікою/піклуванням), звільняється від сплати відсотків за користування пільговим кредитом протягом дії кредитного договору починаючи з дати подання копії підтвердних документів (свідоцтва про народження дітей, документів про усиновлення, встановлення опіки чи піклування).

Відсотки за користування кредитом також не нараховуються таким позичальникам (за умови звернення їх або повнолітніх членів їх сімей з відповідною заявою):

військовослужбовцям, подружжю, в якому чоловік або дружина є військовослужбовцем, що підтверджується копією військового квитка, – з початку і до закінчення особливого періоду;

резервістам та військовозобов’язаним, подружжю, в якому чоловік або дружина є резервістом чи військовозобов’язаним, що підтверджується довідкою військового комісаріату або військової частини про перебування на військовій службі, – з моменту призову під час мобілізації і до закінчення проходження військової служби в особливий період.

7. Індивідуальні сільські забудовники користуються державним пільговим кредитом за умови їх проживання (або переселення для постійного проживання) у сільській місцевості в межах сіл і селищ, а також за межами сіл і селищ у відокремлених фермерських садибах та підтвердження ними своєї платоспроможності.

8. Індивідуальні забудовники, яким надаватиметься кредит, визначаються фондами за поданням їх відділень на підставі списків, затверджених органами місцевого самоврядування.

У першочерговому порядку кредит надається індивідуальним забудовникам для завершення раніше розпочатого будівництва та молодим спеціалістам, які працюють на підприємствах, в установах та організаціях, зазначених у пункті 4 цих Правил, а також особам, на яких поширюється дія пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 та абзацу четвертого пункту 1 статті 10Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та громадянам України, які перебувають на обліку внутрішньо переміщених осіб”.

9. Сума кредиту визначається фондом з урахуванням рівня платоспроможності позичальника і не може перевищувати кошторисної вартості об’єкта кредитування та граничного розміру кредиту в сумі 300 тис. гривень для спорудження нового житлового будинку, 150 тис. гривень для реконструкції житлового будинку або добудови незавершеного будівництвом житла, 200 тис. гривень для придбання житла та 50 тис. гривень для спорудження інженерних мереж та підключення їх до існуючих комунікацій.

Сума кредиту може змінюватися відповідно до змін вартості будівництва, що виникли за період будівництва. У зв’язку з цим виконуються додаткові розрахунки та в установленому порядку вносяться зміни до кредитного договору.

III. Порядок оформлення і видачі кредиту

10. Надання кредиту здійснюється на підставі кредитного договору, що укладається після підтвердження права позичальника на його одержання та визначення суми кредиту.

11. Для підтвердження права на одержання кредиту та визначення його суми індивідуальний забудовник подає фондові:

1) заяву на ім’я керівника виконавчого органу фонду про надання кредиту;

2) клопотання органу місцевого самоврядування про надання кредиту;

3) паспорт громадянина України;

4) довідку про склад сім’ї;

5) документи, необхідні для визначення рівня платоспроможності позичальника (довідку про доходи позичальника і членів його сім’ї, одержані за попередні шість місяців, та/або довідку, видану органом місцевого самоврядування, про ведення особистого селянського господарства);

6) довідку, видану органом, що здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно, про наявність (або відсутність) приватного житла;

7) копію документа, що підтверджує право власності чи користування земельною ділянкою (крім випадків придбання житла);

8) проектно-кошторисну документацію або будівельний паспорт, вартість виготовлення яких може входити за згодою позичальника до суми кредиту (крім випадків придбання житла);

9) довідку про працевлаштування на підприємстві, в установі та організації, зазначених у пункті 4 цих Правил;

10) заяву власника житла чи об’єкта незавершеного житлового будівництва про згоду продати його із зазначенням погоджених з позичальником ціни та інших істотних умов договору купівлі-продажу (в разі придбання житла);

11) документи, що підтверджують статус осіб, на яких поширюється дія пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 та абзацу четвертого пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (у разі наявності);

12) довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (у разі наявності).

12. Рішення про надання або про відмову у наданні індивідуальному забудовникові кредиту приймає виконавчий орган фонду на підставі поданих відповідно до пункту 11 цих Правил документів у термін не пізніше 30 днів з дати реєстрації заяви забудовника.

У разі прийняття рішення про відмову у наданні кредиту виконавчий орган або відділення фонду в місячний термін у письмовій формі повідомляє про це індивідуального забудовника з обгрунтуванням причин відмови.

Позитивне рішення виконавчого органу фонду є підставою для укладення з індивідуальним забудовником кредитного договору.

У разі прийняття виконавчим органом фонду позитивного рішення щодо надання кредиту на придбання житла зазначений орган надсилає на ім’я власника такого житла гарантійний лист про перерахування на його особистий рахунок, відкритий фондом у банку, суми кредиту, отриманої позичальником до оформлення в установленому порядку договору купівлі-продажу житла. Власник письмово повідомляє фонд про надходження гарантійного листа. Остаточні розрахунки за придбане позичальником житло проводяться фондом після оформлення договору купівлі-продажу житла і подання фонду засвідченої в установленому порядку копії зазначеного договору.

13. Кредитний договір укладається відповідно до законодавства з урахуванням вимог цих Правил.

Зміни та доповнення до кредитного договору оформляються додатковим договором і є невід’ємною частиною кредитного договору.

14. Зобов’язання позичальника за кредитним договором мають забезпечуватися такими способами:

договором поруки, оформленим в установленому порядку;

договором про іпотеку будівель, що споруджуються за рахунок кредиту, а у разі коли житло будується на земельній ділянці, яка належить позичальнику за правом приватної власності, – також про іпотеку земельної ділянки;

договором застави іншого майна та майнових прав.

15. Кредитний договір укладається на всю суму кредиту, яка видається частинами, поетапно (чотири етапи) згідно з графіком будівництва:

перший етап – земляні роботи, спорудження фундаменту та цокольної частини будинку (з перекриттям), гідроізоляційні роботи;

другий етап – спорудження поверхів будівлі, придбання та встановлення віконних і дверних блоків, спорудження даху, покрівлі;

третій етап – внутрішні опоряджувальні роботи, облаштування внутрішніх систем інженерного забезпечення, спорудження господарських будівель;

четвертий етап – зовнішні опоряджувальні роботи, зовнішні інженерні мережі, спорудження під’їздів та підходів.

За згодою сторін кредитного договору графік будівництва може бути змінений.

Графік будівництва з визначеними термінами виконання етапів є складовою кредитного договору.

16. Кредит може надаватися позичальникові матеріальними ресурсами, необхідними для житлового будівництва, або коштами у безготівковій формі залежно від умов кредитного договору.

17. Видача частин кредиту здійснюється після подання актів виконаних робіт із завершення попереднього етапу будівництва, складених позичальником, підрядною організацією та відділенням фонду, а в разі виконання робіт власними силами позичальника – позичальником і відділенням фонду.

Порядок видачі кредиту для спорудження інженерних мереж, підключення їх до наявних комунікацій визначається кредитним договором.

Позичальник може одержати кошти авансом у безготівковій формі на придбання будівельних матеріалів, конструкцій, обладнання в розмірі до 30 відсотків суми кредиту, якщо це обумовлюється кредитним договором.

18. Термін використання кредиту обумовлюється в кредитному договорі.

19. Оформлення, облік і контроль за здійсненням операцій з надання кредитів ведеться згідно із законодавством.

IV. Умови погашення кредиту та внесення інших платежів, які мають передбачатися у кредитних договорах

20. Погашення кредиту та внесення плати за користування ним розпочинається позичальником через два місяці після завершення терміну використання кредиту, встановленого в пункті 18 цих Правил.

21. Погашення кредиту та внесення плати за користування ним може проводитися коштами та/або частково чи повністю сільськогосподарською продукцією власного виробництва за цінами та на умовах, визначених кредитним договором, рівними частинами щоквартально, до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом, або до 30 листопада поточного року. Погашення позики в останній рік повинно бути проведено до закінчення терміну кінцевого погашення кредиту.

За еквівалент розрахунків при визначенні обсягу коштів або сільськогосподарської продукції, що підлягають сплаті в рахунок погашення кредиту та відсотків за користування ним, береться 1 кг живої маси великої рогатої худоби за орієнтовними цінами на час укладення кредитного договору з уточненням у подальшому на час видачі та погашення кожної частини кредиту.

Рівень орієнтовних цін на сільськогосподарську продукцію визначається фондами згідно з ціновою інформацією Ради міністрів Автономної Республіки Крим та облдержадміністрацій на час укладення кредитних договорів.

22. За бажанням позичальника може передбачатися дострокове погашення кредиту та/або внесення плати за користування ним. Фонди, в тому числі їх відділення, не мають права чинити перешкод позичальникам у реалізації цього права.

Забудовник може щороку вносити плату за користування кредитом починаючи з першого року його одержання, якщо це обумовлено кредитним договором.

23. У разі порушення умов кредитних договорів, в тому числі у разі використання кредиту не за призначенням, фонди мають право вимагати дострокового погашення кредиту та дострокового внесення позичальниками інших платежів, передбачених цими договорами. За прострочення платежу нараховується пеня з розрахунку подвійної річної облікової ставки Національного банку України, що діє на день виникнення боргу.

За прострочення платежу пеня не нараховується таким позичальникам (за умови звернення їх або повнолітніх членів їх сімей з відповідною заявою):

військовослужбовцям, подружжю, в якому чоловік або дружина є військовослужбовцем, що підтверджується копією військового квитка, – з початку і до закінчення особливого періоду;

резервістам та військовозобов’язаним, подружжю, в якому чоловік або дружина є резервістом чи військовозобов’язаним, що підтверджується довідкою військового комісаріату або військової частини про перебування на військовій службі, – з моменту призову під час мобілізації і до закінчення проходження військової служби в особливий період;

позичальникам, які зареєстровані та постійно проживають або переселилися з визначених у затвердженому Кабінетом Міністрів України переліку населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція, що підтверджується довідкою про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України, району проведення антитерористичної операції чи населеного пункту, розташованого на лінії зіткнення, – з 14 квітня 2014 р. на час проведення антитерористичної операції.

Умови кредитування, визначені абзацом п’ятим цього пункту, поширюються також на кредити, отримані подружжям, в якому чоловік або дружина є такими, що зареєстровані та постійно проживають чи переселилися з населеного пункту, визначеного у переліку, зазначеному в абзаці п’ятому цього пункту.

24. Оформлення, облік і контроль за здійсненням операцій з погашення кредитів ведеться згідно із законодавством.

25. Факт повного виконання позичальником фінансових зобов’язань за кредитним договором оформляється відповідним актом сторін кредитного договору.

26. У разі невиконання позичальником умов кредитного договору фонд відповідно до законодавства здійснює заходи щодо стягнення заборгованості та інші дії, передбачені умовами кредитного договору.

V. Контроль за цільовим використанням коштів кредиту

27. У разі подання позичальником недостовірних даних у документах для отримання кредиту, передбачених цими Правилами, до нього застосовуються санкції, передбачені законодавством.

28. Позичальники надають представникам фондів можливість безперешкодного огляду об’єктів кредитування і проведення перевірки документів, які підтверджують фактичні витрати та цільове використання кредиту, про що складається відповідний акт.

29. Мінфін і місцеві фінансові органи здійснюють контроль за дотриманням фондами вимог законодавства під час видачі, обслуговування та погашення кредиту.

30. Посадові особи, які допустили порушення умов цих Правил, несуть відповідальність згідно із законодавством.

VI. Визначення обсягів бюджетних коштів для надання кредитів індивідуальним забудовникам на селі та їх розподіл

31. Під час складання проектів державного та місцевих бюджетів фонди визначають потребу у коштах для пільгового кредитування індивідуального житлового будівництва на селі.

Пропозиції фондів щодо обсягу коштів, необхідних для цього виду кредитування у державному бюджеті, в установленому порядку подаються Мінрегіону, а стосовно місцевих бюджетів – Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним та Севастопольській міській державним адміністраціям.

32. Узагальнені дані щодо обсягу коштів, необхідних для пільгового кредитування індивідуального житлового будівництва на селі у державному бюджеті, з пропозиціями про їх розподіл між Автономною Республікою Крим, областями і м. Севастополем та з відповідними розрахунками Мінрегіон подає Мінфіну та Мінекономрозвитку.

33. Мінфін, Мінекономрозвитку під час складання проекту державного бюджету на основі розрахунків, поданих Мінрегіоном, передбачають обсяги кредитування індивідуального житлового будівництва на селі (програма “Власний дім”) з виділенням їх у бюджетній класифікації окремим рядком.

34. Мінрегіон за погодженням з Мінфіном та Міжвідомчою координаційною комісією з питань підтримки індивідуального житлового будівництва на селі здійснює протягом п’яти робочих днів розподіл коштів загального фонду державного бюджету, передбачених за програмою “Державне пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників на будівництво (реконструкцію) та придбання житла”, між регіонами:

60. Відсотків обсягу – пропорційно до фактичних обсягів видатків місцевих бюджетів та інших джерел для надання пільгових кредитів індивідуальним сільським забудовникам;

30 відсотків обсягу – пропорційно до чисельності сільського населення регіону;

10 відсотків обсягу – з урахуванням ефективності використання бюджетних коштів за відповідними критеріями (обсяги повернутих кредитів, введеного в експлуатацію житла, вартість одиниці житла).

Кошти спеціального фонду державного бюджету розподіляються між регіонами в межах фактичного обсягу повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників у регіонах.

Мінрегіон подає Казначейству розподіл відкритих асигнувань, передбачених для кредитування індивідуального житлового будівництва на селі, за територіями у розрізі фондів відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого в установленому законодавством порядку. Кошти з інших джерел фінансування перераховуються безпосередньо на рахунки фондів у встановленому порядку.

Мінрегіон за погодженням з Мінфіном та Міжвідомчою координаційною комісією з питань підтримки індивідуального житлового будівництва на селі може здійснювати перерозподіл коштів загального фонду державного бюджету між регіонами пропорційно до потреби, визначеної у пропозиціях Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних та Севастопольської міської держадміністрацій щодо зменшення обсягів бюджетних коштів у разі неможливості їх використання або необхідності збільшення обсягів у межах річного ліміту асигнувань.

У разі наявності бюджетної заборгованості минулих років бюджетні кошти використовуються для її погашення.

35. Складення та подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

36. Сформовані за рахунок бюджетних джерел кошти фондів, які не використано у звітному бюджетному році, вилученню не підлягають і використовуються за призначенням у наступному році.

37. Кошти, які надходять від погашення кредитів, наданих позичальникам за рахунок державного бюджету зараховуються на відповідні реєстраційні рахунки, відкриті в територіальних органах Казначейства, з подальшим спрямуванням на кредитування індивідуального житлового будівництва на селі.

38. Витрати фондів для надання фінансової підтримки індивідуальним забудовникам та за іншими напрямами діяльності, передбаченими пунктом 7 Положення про порядок формування і використання коштів фондів підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 р. № 1211, фінансуються відповідно до затверджених облдержадміністраціями кошторисів за рахунок коштів, одержаних фондами від проведення кредитування індивідуальних сільських забудовників, включаючи кошти, що надходять від сплати відсотків за користування кредитами за рахунок державного бюджету, та за рахунок інших джерел фінансування, крім асигнувань коштів по державному бюджету.

svd.obukhiv.org.ua

Расследования